ஜனவரி 29 பாரதி தமிழ்ச் சங்கத்தின் பொங்கல் விழாவில் தமிழ்கடல் ‘நெல்லை கண்ணன்’  தலைமையில் சிறப்பு பட்டிமன்றம்.

 

pongal