ஜனவரி 20 பாரதி தமிழ்ச் சங்கத்தின் பொங்கல் விழா.
 

pongal