பொங்கல் விழா 2017 ஜனவரி 29 பாரதி தமிழ்ச் சங்கத்தின் பொங்கல் விழாவில் தமிழ்கடல் ‘நெல்லை கண்ணன்’ தலைமையில் சிறப்பு பட்டிமன்றம்.

Diwali Program

  • 2 November 2016
Diwali Program Diwali program on 12th November 2016. Golu Awards will be presented at this event.

Golu Contest 2016

  • 16 September 2016
Golu Contest 2016 This Navratri, Bharathi Tamil Sangam & Shasta food jointly brings you the Golu contest. Register for the contest and send us your video of 3 to...
Independence Day Celebration Bharati Tamil Sangam wishes everyone a Happy Indian Independence day!Bharati Tamil Sangam participated this year Independence day Parade organized by FOG (Festival of Globe). We showcased South...
Nepal Earthquake Relief Fund Raiser Bharati Tamil Sangam raised $4616 to support. Nepal Earthquake relief efforts and donated the raised funds through Sewa International to ensure that the donation reaches Nepal people...