சொல்லின் செல்வர் திரு. மணிகன்டன் தலைமையில் பொங்கல் பட்டிமன்றம் மற்றும் சிறப்பு கலை நிகழ்ச்சிகள்.

 

நாள்: ஞாயிறு, பிப்ரவரி 5, 2023

சொல்லின் செல்வர் திரு. மணிகன்டன் தலைமையில் பொங்கல் பட்டிமன்றம் மற்றும் சிறப்பு கலை நிகழ்ச்சிகள்.

 

நாள்: ஞாயிறு, பிப்ரவரி 5, 2023

இடம்: Univ. of Silicon Andhra, Milpitas CA

 

Please join us in celebrating Pongal with Special Pattimandram led by Sollin Selvar Mr. Manikandan and other Cultural Programs.

 

Day : Sunday Feb 5th 2023 at 4 pm

 

Venue : University of Silicon Andhra, Milpitas CA

 

Tickets: $10 Only