சொல்லின் செல்வர் திரு. மணிகன்டன் தலைமையில் பொங்கல் பட்டிமன்றம் மற்றும் சிறப்பு கலை...